Samfunn

Eirin Sund (Ap) sier Arbeiderpartiet nå vil støtte samferdselsprosjekter tilknyttet de store byene.

Ap vil satse mindre på samferdsel i distriktene

Vi trenger store endringer i hvordan samferdsel bygges ut i Norge. Det var konklusjonen på Civitas frokostmøte om samferdsel i dag. Mens Victor Normann vil ha et Statsvei, vil Ap satse mer på storbyene og mindre på distriktene.

Publisert Sist oppdatert

– Ingen har flere impotente elskere enn jernbanen, sukket en lokfører i NSB på Civitas frokostmøte om samferdsel i dag morges.

Hun er bekymret for den varslede konkurranseutsettingen av mange av NSBs tjenester. Samtidig setter hun ord på det eneste som panelet bestående av Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Eirin Sund (Ap) og økonomiprofessor og tidligere Høyrestastråd Victor Normann kunnes enes om: Selv om det ikke har skortet på kjærlighet til jernbanen og vilje til å få til stortstilt utbygging av infrastruktur, har resultatene uteblitt.

År ut og år inn har vært preget av for lite langsiktig og helhetlig planlegging. Kanskje drosjesjåføren som kjørte rundt på Victor Normann i Singapore, har rett. Problemet med demokratisk styresett er at langsiktige prosjekter som krever mer tid enn fireårige valgperioder, aldri blir fullført.

Fingrene av fatet

Under møtet la Normann frem forslag til hva som kan forbedre strukturen rundt samferdselsinvesteringene. For det første må vi bli flinkere til å kalkulere de faktiske kostnadene ved prosjektene, tror han.

– Det kan ikke være slik produktivitetskommisjonen har påpekt at et prosjekt blir kalkulert til å koste 1,2 milliarder, men ende opp med å koste 10 milliarder kroner, sa han og viste til Bjørvika i Oslo.

Normann tror en løsning kan være å få inn flere ingeniører og økonomer og færre politikere i beslutningsstrukturene. Deretter vil han ha strengere prioritering.

– Vi har et dårlig prioriteringssystem, det er derfor vi sitter her i dag. Mens de aller fleste bor sør for en linje mellom Oslo og Bergen, bygges det ofte mer nord for denne linjen, sa han.

Normann tror det har to årsaker. Dagens modeller for vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet holder ikke mål.

– Da jeg satt i regjering var det ingen samferdselsprosjekter som var samfunnsøkonomisk lønnsomme i modellene.

I modellen vurderes kun verdien av raskere reisetid fra A til B, og ikke verdien av et prosjekt for de som ikke bruker veien, ifølge professoren. Det gjør at den faktiske verdien for samfunnet undervurderes i kalkylene.

Her kan det være endringer på vei. Normann opplyste salen om at Finansdepartementet for tiden jobber med å finne passende erstatninger.

Den andre årsaken til at vi prioriterer for dårlig, er avhengigheten av Nasjonal Transportplan, tror han.

– Det blir en evig politisk tautrekking, og i ettertid er ingen tjent med utfallet av hestehandelen.

Med et utspill som var garantert å appelere til samferdselsministeren, tok han strupetak på bompengesystemet.

– Bompenger er den dummeste og dyreste veiprising som finnes. Hvorfor ikke bare gjøre ting på en helt annen måte, spurte han panelet.

Det Normann ser for seg, er utstrakt bruk av veiprising. Tanken er å lage et selskap «Statsvei» på modell av Statnett som forvalter bruken av veiene.

– Med dagens teknologi i form av brikker i bilene kan man belastes for den faktiske bruken av veien. De veiene som blir bygd ut er også de veien som blir brukt. Da kan man avskaffe bompenger og Nasjonal Transportplan, sa han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inspiserer et jernbaneprosjekt. Foto Jernbaneverket

Kampen om byene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var mer opptatt av hva han får til med vedlikeholdsetterslepet.

– Etterslepet har økt med 70 prosent. For første gang på mange år reduseres det. Og dette er effektive tiltak. I motsetning til utbygging fra grunnen trenger man ikke kontakte riksantikvaren før man setter i gang, sa han og la til at regjeringen vil prioritere gods på lange distanser for å redusre vedlikeholdsbehovet på veiene.

Regjeringen vil også prioritere pendling ut og inn av de største byene. Og det skal ikke gå på bekostning av jernbanependlerne.

Dette er en plan Ap kan støtte. Eirin Sund sa under møtet at Arbeiderpartiet vil støtte alle kloke prosjekter.

– Ap vil rette oppmerksomheten på de store byenes behov for kollektivtrafikk og jernbane, sa hun.

Sund innrømmet at veksten i de store byene var blitt større enn antatt, og at pengene nå måtte settes inn her.

– Skal vi ikke bygge i distriktene? Joda, men mer fornuftig enn tidligere. Det går ikke å tro at vi kan fortsette å si ja takk til absolutt alt, sa hun.

Hun uttrykte enighet med ministeren om at jernbanen ikke fungerer opptimalt i dag, men at privatisering på alt «over sporet» er uaktuelt. Ellers vil Ap støtte et veiselskap dersom det viser seg det fører til mer vei for pengene.

Powered by Labrador CMS