Annonse

inntekt

Inntekt gjennom jobb står for økende del av studenters inntekter

I 2019 tjente norske studenter i snitt 9.950 i måneden fra betalt arbeid, noe som utgjør 53 prosent av de samlede inntektene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kvinner som flytter fra bygda klatrer på inntektsstigen

En ny studie viser at inntektseffekten av å flytte fra bygda til byen er større for kvinner enn for menn, gitt at man måler effekten over flere tiår.

Frivilligheten taper seks milliarder på koronakrisen

Frivillige organisasjoner over hele landet reduserer og avlyser aktiviteter som følge av koronatiltakene. Det betyr store inntektstap for den norske frivilligheten.

Studentene tjener mindre og består samtidig eksamen i større grad

Selv om studentene ikke jobber like mye ved siden av studiene som før, har de klart å opprettholde kjøpekraften.

Aleneboende under 30 med inntektshopp

Mens inntektsnivået i 2018 var omtrent uendret fra året før for de fleste husholdningstypene, opplevde unge uten barn i hjemmet en liten realinntektsvekst.

Lønnsforskjeller– Vi vurderer menn som «mer verdt» enn kvinner

Kvinner tjener 88 posent av det menn gjør i Norge. Forskjellene er størst i de yrkene hvor lønn oftere bestemmes individuelt.

Norges rikeste er nesten dobbelt så rik som nestemann på lista

Reder John Fredriksen er fremdeles Norges soleklart rikeste, med en formue på 114 milliarder kroner, ifølge Kapitals årlige oversikt over Norges 400 rikeste.

I disse tre kommunene er det størst ulikhet i inntekt

Kommunene med lavest ulikhet har enten en høyere andel eldre innbyggere eller høy yrkesaktivitet.

UndersøkelseFlest med millioninntekt drakk daglig i sommerferien

Blant dem med inntekt over 1 millioner kroner i året oppgir 24 prosent at de drakk daglig i sommerferien i fjor. Andelen er 9 prosent blant dem med lavest lønn.

Norskfødte med disse innvandrerbakgrunnene tjener mest

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde nesten 180 000 personer ved inngangen til 2019.

Fremtidens arbeidsmarkedFra bullshit-jobber til borgerlønn

Snart blir de fleste av oss «avslørt». Vi har levd godt og lenge av unyttige «bullshit-jobber». I nær framtid må vi tenke helt nytt – ikke bare om jobb, men om inntekt.

Tre ganger så mangeDrastisk økning i antall barn som vokser opp i fattigdom

Siden 2001 har antall barn som tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt økt fra 3,3 prosent til hele 10,7 prosent i 2017.

I dette yrket tjener mennene i snitt 400.000 mer enn kvinnene

Ikke bare er det få kvinner i denne bransjen, men de tjener også mye mindre enn sine mannlige kollegaer.

Arbeidsløse sosialhjelpsmottakere utenfor Nav har oftere ikke noe sted å bo

Har man arbeidsinntekt ved siden av sosialstønaden, er det vanligere å eie boligen selv.

UDI– Arbeidsinnvandrings-gründere må ta ut overskudd

Det stilles krav til overskudd og næringsinntekt for arbeidsinnvandrere som ønsker å starte egne bedrifter i Norge. Gründere utenfor EU/EØS-området som ønsker å skyte pengene inn i bedriften igjen de første årene må være på vakt, for å unngå å bryte reglene, ifølge UDI.

Flere barn bor i hjem med vedvarende lav inntekt

I Oslo bor det flest barn som kommer fra husholdninger med lav inntekt.

Barnefamiliene tapte mest inntekt i fjor

Alle husholdningstyper fikk en betydelig realinntektsnedgang i fjor.

AFP mest vanlig blant pensjonister med lav inntekt

Nær 8 av 10 blant de med lavest inntekt er kvinner, mens menn utgjør 85 prosent av personene med høyest inntekt.

8 prosent av befolkningen har ikke råd til en ukes ferie i året

Arbeidsledige og enslige forsørgere seier at de ikke har råd til et slikt gode, mens kun et lite fåtall av alderspensjonister over 67 år sier at de ikke har råd til å reise bort en uke i året.

Selvstendig næringsdrivendeRammes hardere etter kreft

Ny forskning viser at selvstendig nærings-drivende som overlever kreft har dårligere livskvalitet og får sin inntekt oftere redusert enn vanlige lønnsmottakere.

Selvstendig næringsdrivendeRammes hardere etter kreft

Ny forskning viser at selvstendig nærings-drivende som overlever kreft har dårligere livskvalitet og får sin inntekt oftere redusert enn vanlige lønnsmottakere.

Så mye tjente arbeidslivstoppene

Kun én av lederne i arbeidslivets hovedorganisasjoner hevet ikke millionlønn i fjor.

Kraftig inntektsfall i Kværner

Bedre resultat enn fryktet for Aker Solutions

Inntektsfall på én milliard på ett år.

Annonse
Annonse
Annonse