Annonse

introduksjonsprogram

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Flere flyktninger i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

To at tre er i arbeid etter å ha gjennomgått det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

6 av 10 i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram

Kvinneandelen lå derimot nesten 10 prosentpoeng under menn.

IntroduksjonsprogramStørst økning fra Syria

I løpet av 2017 deltok 44.200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 6 prosent fra 2016.

OverføringsflyktningerHalvparten i arbeid etter syv år

Nær 8000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria.

Arbeidstørste flyktninger kaster bort tid i introduksjonsprogram

IntroduksjonsprogrammetNær halvparten av deltakerne fra Syria

I løpet av 2017 deltok 28.800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 20 prosent flere enn året før.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Dobbelt så mange innvandrere fra Syria deltar i norskopplæring

Fafo-rapportAlvorlige styringsmangler i integreringspolitikken

Integreringsminisnter Sylvi Listhaug har ikke god nok styring. Fafo finner alvorlige mangler i kommunenes iverksetting av introduksjonsloven.

Asylsøkere kommer seg rekordraskt inn i norsk arbeidsliv

Sverige og Norge topper listen i en ny rapport over land som får sysselsatt flyktninger raskt.

Endring i introduksjonsprogrammet– Nyankomne innvandrere skal raskere i arbeid

– Det er meget helt avgjørende for integreringen at flere nyankomne innvandrere raskt kommer i arbeid og får en stabil tilknytning til arbeidslivet, sier Sylvi Listhaug (FrP)

Lederverktøy

Får de nyansatte en skikkelig velkomst?

Det holder ikke lenger med kake og festtaler. Nå må du også tilby gode introduksjons-programmer til dine nyansatte.

SSBRegjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Lang ventetid i asylmottak har ingen effekt på senere integrering

– Overraskende og interessante funn, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

Bosetting av flyktningerTrenger mer penger innen psykiatri og barnevern

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Asylsøkere skal lære om dugnad og naboskap

Denne måneden lanseres regjeringens nye kurs for asylsøkere i «norsk kultur og norske verdier». På læreplanen står blant annet naboskap og barnebursdager.

Innvandrere i arbeid– Må finne fleksible løsninger lokalt og ikke bare dumpe folk steder

Det viktigste med introduksjonsprogrammet for flyktninger er å lære å bli en del av samfunnet, vise seg frem og skaffe nettverk, forklarer Anders Fyhn, seksjonsleder for integrerings og mangfoldsdirektoratet.

NOAS– Introduksjonsprogrammet for flyktninger må bli mer individuelt tilpasset

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) mener å øke tilgangen på praksisplasser vil øke andelen flyktninger som sikrer seg jobb eller tar utdanning etter introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogram Seks av ti innvandrere i jobb eller utdanning

I 2015 var 66 prosent av mennene og 49 prosent av kvinnene i arbeid eller utdanning ett år etter at de hadde fullført introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

– For dårlig kompetanse blant innvandrere

NHO stadfester at den nye rapporten fra Frisch-senteret om flyktninger og sysselsetting bekrefter tidligere rapporter om at innvandrere, særlig fra ikke-vestlige land, faller ut av arbeidsmarkedet for tidlig og i for stor grad.

Annonse
Annonse
Annonse