Arbeidsliv

Leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen er opptatt av de svakeste pasientene i sykelønnsarbeidet.

«Alle var enige om at legene er for slepphendte»

Slik konkluderer HR-direktørene i ni store NHO-virksomheter om legenes rolle i sykefraværsarbeidet. – Vårt ansvar er medisinsk, svarer Legeforeningen.

Publisert Sist oppdatert

I oktober 2018 leverte Sintef Digital rapporten «Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland», på oppdrag fra NHO.

Foto Forsiden av NHO-rapporten der også legenes rolle i sykefraværsarbeidet er tema.

«Portvakt for arbeidsgiver»

I rapporten er også legenes rolle i sykefraværsarbeidet tema. Sintef har dybdeintervjuet ni HR-direktører i ni NHO-bedrifter: SAS Ground Handling, Veidekke, Manpower, Norwegian, Equinor, Securitas, Bravida, Orkla og Nokas.

Her er to av konklusjonene deres:

  • «Alle var enige om at legene er for slepphendte med sykmeldinger og at de burde være en bedre portvakt både for arbeidsgivers sykelønnsutgifter og for folketrygdens sykepengeutgifter.»

  • «De aller fleste av disse lederne mente at karensdager burde innføres og/eller at kompensasjonen burde være lavere ved sykdom enn den er i dag.»

Rapporten er ført i pennen av prosjektleder Solveig Osborg Ose, dr. polit i samfunnsøkonomi og seniorforsker hos Sintef i Trondheim. Hun understreker:

«Dette er ikke et representativt utvalg av norske virksomheter, og det er NHO som har bestemt hvem vi skulle snakke med.»

LES MER |Slaget om sykelønnen starter i mai

Legenes samfunnsansvar

Leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen svarer på kritikken på vegne av Legeforeningen.

– Vi har et medisinsk ansvar for pasientene våre med tanke på oppfølging og nødvendig utredning. Samtidig har vi også et generelt ansvar å forvalte samfunnets helseutgifter på en fornuftig måte, sier han.

LO mener at sykmelder har et ansvar som går lenger enn til å vokte arbeidsgivers sykelønnsutgifter og Folketrygdens sykepengeutgifter.

– Legen skal ivareta pasientens helse i et lengre perspektiv. En rask friskmelding kan jo være fordelaktig for arbeidsgiver og på kort sikt kanskje også for Folketrygden, men i et lengre tidsperspektiv virke negativt på pasientens helse. Og dermed også Folketrygdens eller statens utgifter over andre budsjettposter enn sykepenger, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs første nestleder som også er LO-lederens faste vararepresentant i det utvidete Sysselsettingsutvalget.

Legeforeningen er også opptatt av forslagene som Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe har lagt fram.

– Legeforeningen forstår og anerkjenner utfordringsbildet og behovet for å redusere sykefraværet. Samtidig ser vi viktigheten av å ivareta hensynet til de svakeste pasientene, sier Øren.

Vil bidra til bedre løsninger

Legeforeningen jobber kontinuerlig med fagutvikling og kvalitetsarbeid.

– Vi vil sikre at pasientene får den behandling og oppfølgning de har behov for. Det gjelder også på sykmeldingsfeltet. Vi forsøker å bidra til å finne bedre løsninger der det er utfordringer i dag, blant annet gjennom jevnlig dialog med IA-partene, sier Øren.

Øren understreker at sykelønnsordningen ligger fast gjennom IA-avtalen.

– Legeforeningen forholder seg til disse bestemmelsene.

Gradert sykmelding viktig

Sysselsettingsutvalget understreker betydningen av gradert sykefravær. Det er Legeforeningen enig i:

– Det er viktig å tilrettelegge for at syke i størst mulig grad kan være helt eller delvis yrkesaktive. For de aller fleste vil det være helsefremmende å stå i jobb, sier Øren.

Legeforeningen mener at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å redusere sykefraværet, og at det er der de fleste løsninger må finnes i samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

LES MER |Håper sykelønn blir valgtema

– Legene ønsker å bidra til å opprettholde tilknytning til arbeidsplassen der det er hensiktsmessig, for eksempel ved å bidra i dialogen med arbeidsgiver og NAV.

Må bli strengere

Tilbake til HR-direktørene i NHO-bedriftene, som også anerkjenner at «legene har en rolle i sykmeldingsarbeidet som er viktig for arbeidsgiverne», men de «kunne sett at de ble strengere, særlig overfor de sykmeldte med lettere psykiske helseproblemer, der det er viktig å ikke gå passiv og alene med vanskelige tanker.»

Foto LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik er ikke overrasket over at arbeidsgiversiden kan mene at legene er for slepphendte. Foto: NTB scanpix

LOs Peggy Hessen Følsvik er ikke så overrasket over at arbeidsgiversiden kan mene at legene er for slepphendte, særlig når det gjelder ikke-somatiske lidelser som framstår mindre synlige.

– Arbeidsgiverne ønsker selvsagt å ha de ansatte på jobb så mye som mulig.

Hun biter seg merke i at HR-direktørene selv avviser ideen om at arbeidsgiver skal spille en rolle i vurderingen av sykmeldingsgrunnlaget.

– Rapporten viser at HR-direktørene ikke anser seg som kompetente til å gjøre disse vurderingene. Det er det legene som må gjøre. Det er viktig er at arbeidsgiverne er opptatt av å forebygge fravær og sammen med den enkelte sykmeldte drøfter muligheten for å tilrettelegge, for eksempel ved at det kan jobbes 50 prosent med en gradert sykmelding.

Grunnlag for IA-arbeidet

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO forteller at rapporten fra Sintef var en del av grunnlaget for NHOs arbeid med den nye IA-avtalen.

– Under IA-forhandlingene var NHO opptatt av at man også skulle se nærmere på legenes rolle under sykefravær. Vi kunne ønsket oss at dette ble gitt enda mer plass, men er fornøyd med at dette gjenspeiles i den nye avtalen. Her fremgår det også at det skal utarbeides en ny kursmodul for fastlegene, og vi har forventninger om at dette gir positive resultater i form av lavere sykefravær, sier hun.

Powered by Labrador CMS