Arbeidsliv

I fjor gikk Nav til 14 anmeldelser for misbruk av koronaordningene. Det samlede svindelbeløpet i disse sakene var på ti millioner kroner.

Nav anmeldte trygdesvindel for 83 millioner i fjor

412 personer ble anmeldt for trygdesvindel for til sammen 83 millioner kroner i fjor. Flere store saker er knyttet til svindel med koronaordninger.

Publisert Sist oppdatert

Nav anmeldte 57 flere personer for trygdesvindel i fjor enn året før. Det gjennomsnittlige beløpet per sak var imidlertid lavere, og det samlede anmeldte beløpet var dermed om lag likt begge årene.

I 2020 og 2021 har Nav prioritert kontroll med koronaordningene som ble innført etter at Norge stengte ned i mars 2020, forteller Ole Johan Heir, direktør for Nav Kontroll.

Det gjelder blant annet lønnskompensasjonsordningen, der man har avdekket flere forsøk på organisert svindel.

I alt gjaldt 14 anmeldelser i fjor gjaldt misbruk av koronaordningene. Det samlede svindelbeløpet i disse sakene var på ti millioner kroner.

Flere store saker

– Vi har hatt flere veldig omfattende saker og har fått stoppet flere forsøk på bedrageri, forteller Heir til Dagens Perspektiv.

– I en sak ble det utbetalt ti millioner kroner og det ble gjort forsøk på svindel for ytterligere sju millioner. I den saken ble det avsagt en dom på fem og et halvt års fengsel i fjor, sier han.

En annen sak gjaldt bedrageri på 700.000 kroner og forsøk på å svindle Nav for ytterligere 5,7 millioner. Personen bak den saken er dømt til fengsel i to år og ni måneder.

Dette er saker med organisert svindel der virksomheter har benyttet fiktive data for å svindle Nav. Det store antallet anmeldelser i fjor gjaldt imidlertid enkeltpersoner, påpeker Heir.

Gjennomsnittlig anmeldt beløp i fjor var på om lag 200.000 kroner. 18 saker i fjor gjaldt svindel for over en halv million kroner.

Vi forventer en betydelig økning i antall anmeldelser i tiden framover.

Mest svindel knyttet til arbeid

Ser man på tall for de ulike Nav-ordningene, topper svindel med dagpenger statistikken over anmeldelser i fjor.

310 personer er anmeldt for til sammen 43 millioner etter at de har vært i jobb, men unnlatt å informere Nav om at de har arbeid og inntekt. De har derfor ikke hatt rett på stønad, eller fått for mye utbetalt.

17 anmeldelser for trygdesvindel er tilknyttet arbeidslivskriminalitet. Seks av sakene gjelder svart inntekt, for et beløp på ni millioner kroner.

Redusert kontrollaktivitet

Ser man noen år tilbake, var tallet på anmeldelser for trygdesvindel og anmeldt beløp langt høyere enn de to siste årene. I 2016 ble eksempelvis 1.166 personer anmeldt for trygdesvindel for i alt 166 millioner kroner.

Det anmeldte beløpet i fjor er dermed bare halvparten av hva det var fem år tidligere.

Nedgangen i anmeldelser for trygdesvindel henger sammen med at Navs kontrollvirksomhet har vært redusert de to siste årene på grunn av koronapandemien, forteller Ole Johan Heir.

– Den store økningen i arbeidsledighet i 2020 gjorde at vi omdisponerte et stort antall personer fra Nav kontroll til behandling av dagpengesaker. Vi omdisponerte også mye personell i 2021, sier Heir til Dagens Perspektiv.

Nå er imidlertid kontrollvirksomheten tilbake i normalt gjenge, og Nav regner med at det vil slå ut på statistikken for anmeldelser for trygdesvindel i år.

– Vi forventer en betydelig økning i antall anmeldelser i tiden framover, sier Heir.

Påvirket av trygdeskandalen

Nedgangen i antall anmeldelser for trygdesvindel kan også ha en viss sammenheng med trygdeskandalen, som ble kjent i oktober 2019.

Skandalen innebar at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger urettmessig ble politianmeldt og rettsforfulgt for å ha reist til andre EØS-land mens de mottok disse ytelsene.

I 2018 ble 128 personer anmeldt for å oppholde seg i utlandet i strid med vilkårene for Nav-ytelser de mottok. I fjor ble bare 51 personer anmeldt for dette. Ingen av de 51 sakene er knyttet til EØS-saken, ifølge Nav.

Powered by Labrador CMS