Samfunn

Innleie av arbeidskraft er særlig benyttet i bygge- og anleggsbransjen.

Nytt prosjekt kan gi Arbeidstilsynet mer makt

Kun måneder før nye regler trer i kraft, skal norske forskere vurdere om lovverket for innleie og midlertidige ansettelser håndheves godt nok.

Publisert Sist oppdatert

De seneste årene har det politiske søkelyset blitt satt på midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

I vår ble det klart at KrF sikret flertall for opposisjonens forslag om å gå mye lengre enn det regjeringen ønsket av innstramminger for innleie av arbeidskraft.

Regelendringene trer i kraft fra årsskiftet 18/19, og innebærer blant annet at bemanningsbyråene fremover kun får ha faste ansatte. Arbeidstilsynet får også noe utvidet adgang til å kontrollere lovligheten av innleie under sine kontroller.

På begge sider av den politiske høyre-venstreaksen har det blitt arguementert for at store lovendringer ikke ville være nødvendig dersom håndhevingen av eksisterende regelverk ble bedre.

– I utgangspunktet mener vi at Arbeidsmiljølovens rammer er gode nok. Derfor er vi gjerne med på å se på tiltak som fører til bedre håndheving av loven, uttalte Arbeiderpartiets Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, tidligere i år.

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet gitt forsknignsstiftelsen Fafo i oppdrag å se på behovet for videre avklaring av hvordan regelverket skal håndheves.

«Vi skal også vurdere hvorvidt mekanismene som finnes er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon,» skriver Fafo i sin presentasjon av prosjektet.

Et sentralt premiss i gjeldende håndhevingsmekanismer er at eventuelle brudd på vilkårene for midlertidig ansettelse og innleie i hovedsak skal følges opp av den enkelte arbeidstaker.

«Generelt krever effektiv håndheving at roller og ansvar er tydeliggjort, og at aktørene er gjort kompetente på det området hvor de har en rolle og et ansvar,» skriver Fafo.

– Vårt prosjekt er utelukkende et forskningsprosjekt, og har ikke mandat til å gi anbefalinger. Problemstillingene er knyttet til å kartlegge dagens praksis. Det trenger ikke å bety at rapporten ikke kommer til å nevne alternativer og vurderinger av disse, men det er altså ikke del av oppdraget. Når det gjelder Arbeidstilsynets rolle så er jo det ganske spennende historisk sett, skriver prosjektleder Ann Cecilie Bergene i en e-post til Dagens Perspektiv.

Fafo vektlegger følgende syv punkter når de nå går i gang med arbeidet:

  • Analyser av allerede foreliggende data

  • En representativ bedriftsundersøkelse

  • Survey blant norske arbeidstakere

  • Survey blant tillitsvalgte

  • Strukturerte telefonintervju med medlemsservice/juridisk avdeling i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

  • Kartlegging av saker for domstolene

  • En fokusgruppeundersøkelse blant midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere innenfor utvalgte bransjer

Prosjektet skal være ferdig i desember 2018. De nye reglene for innleie trer i kraft i januar 2019.

Powered by Labrador CMS