Synspunkt

Å ignorere objektiv analyse kan føre til feiljusterte strategier, tapte muligheter, og til og med skadelige virkninger for samfunnet som helhet, skriver Glenn Agung Hole. Foto: MTStock Studio

Synspunkt | Glenn Agung Hole: Bærekraft og markedsanalysens nøkkelrolle

I vår raskt skiftende verden, som preges både av teknologiske fremskritt og økt bevissthet rundt miljø, sosiale spørsmål og styring, blir rollen til grundig markedsanalyse svært viktig, skriver Glenn Agung Hole.

Publisert Sist oppdatert

­Glenn Agung Hole driver Procuratio Consulting og foreleser ved Høyskolen i Molde i digital forretningstransformasjon.

Lyst til å sende oss et innlegg? Epost-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Dagens beslutninger former morgendagens verden, og med FNs bærekraftmål (SDG) i forgrunnen står både offentlig og privat sektor overfor kolossale utfordringer og muligheter til endring.

En av de viktigste utfordringene for offentlige myndigheter er hvordan de best kan operasjonalisere politiske vedtak og beslutninger. For at politiske tiltak skal være effektive og gi ønsket utbytte, er det essensielt at de er forankret i solid evidens. Dette er hvor markedsanalyse spiller en kritisk rolle.

Gode intensjoner, men...

For mange offentlige initiativer er, historisk sett, blitt satt i gang med gode intensjoner, men uten en klar plan for implementering. Slike tiltak kan ofte ende opp med å være kostbare, ineffektive, eller i verste fall, skadelige.

«Det handler ikke bare om å forstå tall eller trender. Det handler om å dechiffrere de dynamikkene som vil forme vår verden, forstå understrømmene, og sørge for at offentlige sektor, med sitt ansvar for samfunnets velferd, er et skritt foran.»

Ved å basere beslutningstaking på markedsanalyser, kan offentlige myndigheter sikre at deres tiltak er både relevante for befolkningen de tjener og praktisk gjennomførbare. I tillegg kan analyser av markedsdata hjelpe myndighetene med å forutse potensielle utfordringer og tilpasse strategier tilsvarende.

Personlige innblikk fra globale plattformer

For noen uker siden hadde jeg gleden av å holde en tale under et digitalt møte for fremtidens verdensledere ved Unesco i New York City. I dag hadde jeg en dialog med en markedsanalytiker.

Når jeg kombinerer disse erfaringene med min kunnskap og tilgjengelige data, blir jeg overveldet av en erkjennelse: Markedsanalysens betydning, spesielt for den offentlige sektor, er udiskutabel.

Det handler ikke bare om å forstå tall eller trender. Det handler om å dechiffrere de dynamikkene som vil forme vår verden, forstå understrømmene, og sørge for at offentlige sektor, med sitt ansvar for samfunnets velferd, er et skritt foran.

«Å ignorere objektiv analyse kan føre til feiljusterte strategier, tapte muligheter, og til og med skadelige virkninger for samfunnet som helhet.»

I dagens samfunn ser vi en bekymringsfull trend hvor mange baserer sine beslutninger på subjektive overbevisninger og følelser, og dermed setter til side det klare språket i fakta og data.

Selv om intuisjon og personlig erfaring har sin plass, kan vi i en stadig mer kompleks verden ikke understreke viktigheten av beslutningstaking basert på data nok. Å ignorere objektiv analyse kan føre til feiljusterte strategier, tapte muligheter, og til og med skadelige virkninger for samfunnet som helhet.

Markedsanalysens betydning

Her noen viktige punkter rundt den strategisk så viktige markedsanalysen:

  • Styrke bærekraftige beslutninger: Utover å lansere nye produkter eller formulere politikk, er forståelse av markedstrender essensielt for å justere forretningsstrategier med ESG- og SDG-prioriteter. En skarp analyse kan veilede interessenter i å ta beslutninger som ikke bare er lønnsomme, men også gode for planeten og menneskene.
  • Navigere globale skifter: Mens verden kjemper med forandringer, enten det gjelder forbrukeratferd, regulatoriske landskap, eller klimamønstre, utruster en dypdykk i markedsdynamikker organisasjoner til å reagere proaktivt. Dette sikrer ikke bare konkurranseevne, men også justerer handlingene med større bærekraftmål.
  • Ressurstildeling for maksimal effekt: Effektiv og målrettet ressursallokering blir avgjørende, spesielt når innsatsen er så høy som å bygge en bærekraftig fremtid. Med detaljerte markedsinnsikt kan både regjeringer og bedrifter rette investeringene sine mot initiativer som gir mest bærekraftig verdi og som maksimerer den positive innvirkningen på samfunnet.

Lovverkets reelle effekt

Når et nytt lovverk er under vurdering eller eksisterende lover skal endres, kan ikke betydningen av en omfattende markedsanalyse overdrives. Med en skikkelig analyse kan man forutsi hvordan endringene vil påvirke økonomien, samfunnet og miljøet. Spørsmålet er: vil endringen gi ønsket effekt og er den samfunnsøkonomisk fornuftig?

Det er her skillet mellom en velfundert politisk beslutning og en kortvarig politisk gimmick blir tydelig. For ofte kan tiltak som introduseres av politiske aktører, spesielt de som blir satt i verk uten nøye vurdering av markedsanalyse, ende opp som dyre forslag med minimal effekt.

Dette er ikke bare en ineffektiv bruk av offentlige midler, men kan også føre til skuffelse og mistillit blant befolkningen.

Lønnsom, rettferdig og bærekraftig framtid

Data og analyse står som nøkkelkomponenter i moderne beslutningstaking. I en tid hvor både forretningsstrategier og politiske beslutninger har globale implikasjoner, må vi sikre at våre valg er både bærekraftige og fundert på solid evidens.

Ved å inkorporere markedsanalyse i vårt beslutningsgrunnlag, kan vi ikke bare håpe, men faktisk arbeide for en fremtid som er lønnsom, rettferdig og bærekraftig for alle.

Powered by Labrador CMS