Arbeidsliv

NAV-ORIENTERT: Kenneth Stien mener stortingsmeldingen om utenforskap er for Nav-orientert. – Det er veldig mye godt inkluderingsarbeid som gjøres av etaten, men samtidig er det lite hensiktsmessig at Nav eser enda mer ut i mange retninger, sier han.

– Få kraftfulle grep i stortingsmelding om utenforskap

– Jeg er forundret over at et vellykket tiltak som regjeringen selv har skapt, knapt blir møtt et skuldertrekk i en stortingsmelding om utenforskap, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Publisert Sist oppdatert

For halvannen uke siden la regjeringen fram en stortingsmelding om utenforskap. Den har blitt positivt mottatt blant sosiale entreprenører og ideelle aktører, som loves en viktigere rolle i kampen mot utenforskap.

Mottakelsen er mindre entusiastisk i den tradisjonelle arbeidsinkluderingsbransjen.

– Det problematiske med meldingen er for så vidt ikke det som står i den, men det som ikke står der, sier direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO i en kommentar til stortingsmeldingen på organisasjonens nettsider.

Organisasjonen mener meldingen har gode analyser, men få kraftfulle grep for å få flere i utsatte grupper i jobb.

Arbeidsforberedende trening

Arbeid & Inkludering organiserer mer enn hundre arbeids- og inkluderingsbedrifter som driver ulike arbeidsmarkedstiltak etter avtale med Nav. Det viktigste tiltaket, målt i kroner og øre, er arbeidsforberedende trening (AFT), som er rettet mot personer som står langt unna arbeidslivet.

Arbeidsforberedende trening er det mest hardføre tiltaket i Navs tiltakssystem.

Stien reagerer på at tiltaket er stemoderlig behandlet i den nye stortingsmeldingen.

– Arbeidsforberedende trening er det mest hardføre tiltaket i Navs tiltakssystem. Det treffer en målgruppe som står langt fra arbeidsmarkedet og som ofte har lange Nav-karrierer bak seg. Likevel når våre medlemsbedrifter en formidling til jobb som er tett oppunder 50 prosent. Omfattende arbeidsinkluderingskompetanse og opparbeidet tillit i lokalt næringslivet skaper disse resultatene, sier Stien.

Han slår fast at den samfunnsøkonomiske gevinsten av dette tiltaket er stor.

– Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at 1000 personer kommer i full jobb fra dette tiltaket og beholder jobben i 5 år er ifølge Samfunnsøkonomisk analyse på 2,7 milliarder kroner. Jeg er forundret over at et vellykket tiltak som regjeringen selv har skapt, knapt blir møtt et skuldertrekk i en Stortingsmelding om utenforskap, sier Stien.

Dilemma om anskaffelser

Et sentralt budskap i stortingsmeldingen er at regjeringen vil gjøre mer bruk av innovative anskaffelser for gi mer innpass for sosiale entreprenører og andre ideelle aktører.

Kenneth Stien tror mange sosiale entreprenører og aktører som Fontenehus er gode supplement for å gi et tilbud til ulike grupper, men han poengterer at innovasjon ikke bare skjer hos slike aktører.

– Samtidig er ikke sosialt entreprenørskap begrenset til disse aktørene. Det bedrives mye innovasjon også i regi av forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, sier han.

Å finne balansen mellom det kunnskapsbaserte og velprøvde, og det innovative og nye kan være et dilemma.

Stien mener det kan ligge et dilemma i satsingen på innovative anskaffelser. Han påpeker at gjennomgangsmelodien både i Nav og i arbeidsmarkedspolitikken generelt har vært å gjøre mer av det som virker, og å legge vekt på kunnskapsbaserte metoder med solid forskning.

– Å finne balansen mellom det kunnskapsbaserte og velprøvde, og det innovative og nye kan være et dilemma. Vi er også spente på hvordan innovative anskaffelser vil kunne slå ut i praksis, om man her greier å stimulere til at lokale aktører med nye ideer vinner, eller om det blir anbud som også denne gang i stor grad går til store aktører, sier han.

– Nav kan for så vidt begrense konkurranse til ideelle aktører, men mange sosiale entreprenører er ikke det. Skal disse få mulighetene til å slippe til, kan ingen andre heller ekskluderes fra konkurransene, sier Stien.

Nav-orientert melding

Det mest overraskende ved den nye stortingsmeldingen er at den er svært Nav-orientert, mener direktøren for Arbeid & Inkludering.

– Størstedelen av meldingen beskriver egentlig enda mer satsinger i Arbeids- og velferdsetatens egen regi. Det er veldig mye godt inkluderingsarbeid som gjøres av etaten, men samtidig er det lite hensiktsmessig at Nav eser enda mer ut i mange retninger, og på bekostning av etatens kjerneoppgaver, sier Stien.

Det er behov for en tydeligere arbeidsdeling av hva Nav bør gjøre selv og hva man bruker samarbeidsaktører til.

– Det er behov for en tydeligere arbeidsdeling av hva Nav bør gjøre selv og hva man bruker samarbeidsaktører til. Ikke minst fordi den store utfordringen, som meldingen i altfor liten grad adresserer, er at altfor mange blir stående for lenge i passivitet, at altfor mange søkes inn i feil tiltak og at altfor mange ikke har fått en ordentlig arbeidsevnevurdering og handlingsplan. Dette er kjerneoppgaver til Nav som må få et styrket politisk fokus og følges opp med tilstrekkelig ressurser både i Navs drift og i tilstrekkelig antall tiltaksplasser, sier han.

Positiv satsing på VTA

Arbeid & Inkludering er fornøyd med at regjeringen i stortingsmeldingen varsler en fortsatt opptrapping av varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og at VTA-arrangører skal få større muligheter til å følge opp VTA-deltakere i ordinært arbeidsliv. Organisasjonen er også positiv til regjeringens mål om at flere utviklingshemmede skal prioriteres VTA.

Utgangspunktet må være ønskene og mulighetene til den enkelte.

– Dette er vi glade for og er i tråd med de innspill Arbeid & Inkludering har gitt. Utgangspunktet må være ønskene og mulighetene til den enkelte, og at den enkelte gis valgmuligheter til å både ta den utdanning man vil og kunne foreta aktive karrierevalg. For noen vil et skjermet arbeidstilbud være riktig, for andre vil et tilbud i ordinært arbeidsliv være riktig, og for noen vil kanskje det å kunne veksle mellom skjermet og ordinært arbeidsliv være riktig, sier Kenneth Stien.

Powered by Labrador CMS