Samfunn

– Forslaget undervurderer kompleksiteten i å slå sammen krav som stammer fra ulike avtaler eller rettsforhold. I praksis vil en slik regel legge beslag på viktig ressurser som ellers kunne blitt brukt til å gi skyldneren god oppfølging, sier Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke inkasso.

Bransjen frykter økt kaos for de som skylder penger og inkassoforetakene

– Forslaget undervurderer kompleksiteten i å slå sammen krav som stammer fra ulike avtaler eller rettsforhold, mener Virke inkasso.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil endre store deler av inkassoloven. Inkassobransjen påpeker i sitt høringssvar at det nye lovforslaget mangler vurdering av konsekvensene.

Bransjeorganisasjonen Virke inkasso støtter regjeringens ønske om å revidere dagens inkassolov.

Dette har bransjen vist både gjennom deltakelse i den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen siden 2018, samt i bransjens høringssvar som akkurat ble levert til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Selv om vi støtter en lovrevisjon, mener vi at det ikke er foretatt en grundig nok vurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av lovforslaget. Forslaget fremstår i tillegg noe ubalansert når det gjelder vektingen av hensynet til skyldneren, næringslivet og inkassoforetaket, sier Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke inkasso i en melding.

I tillegg til en ny inkassolov, har regjeringen gjennom forskrift allerede hastekuttet purregebyr og inkassosalærer med opptil 50 prosent gjennom et hastevedtak i juni.

– Dette skaper et svært krevende utgangspunkt for mange inkassoselskaper, påpeker Virke inkasso.

Krav for effektiv lovgivning

Arbeidsgruppens rapport «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven» har vært på høring siden mars i år.

I høringssvaret peker Virke Inkasso på flere forhold som må på plass for å sikre en effektiv ny lovgiving.

Her inngår bedre konsekvensutredning, sammenslåing av krav kun fra samme avtaleforhold, forbud mot såkalt «pay-back» og likestilling av konserninterne krav og ordinær fremmedinkasso.

– I høringssvaret påpeker vi viktige momenter som vi mener politikerne bør se på. Vi mener at rett håndtering av temaene over vil kunne gi en langt mer treffsikker inkassolov enn det arbeidsgruppen foreslår, sier Nordahl.

Bransjeforeningen frykter at lovgiver ikke kjenner til konsekvensene av innføringen av forslagene samlet, spesielt for temaene som griper inn i hverandre og lovforslaget ellers.

Sammenslåing vil gi kaos

Virke inkasso mener arbeidsgruppens forslag om å slå sammen saker som springer ut fra ulike avtaler eller rettsforhold vil fungere mot hensikten å forenkle loven.

Bransjen frykter økt kompleksitet og kaos, både hos de som skylder penger og inkassoforetakene.

– Forslaget undervurderer kompleksiteten i å slå sammen krav som stammer fra ulike avtaler eller rettsforhold. I praksis vil en slik regel legge beslag på viktig ressurser som ellers kunne blitt brukt til å gi skyldneren god oppfølging. I tillegg vil en slik lov faktisk kunne blir forvirrende for skyldneren og resultere i at færre saker blir gjort enn om sakene var adskilte, fortsetter Nordahl.

Virke inkasso støtter behovet for sammenslåing av krav som stammer fra samme avtaleforhold, som eksempelvis en mobilregning.

Uetisk med «pay-back»

Virke Inkasso går også hardt imot arbeidsgruppens forslag om totalt frislipp av såkalte «pay-back»-avtaler, avtaler som innebærer at fordringshaver og inkassoforetaket fritt kan avtale hvor stor andel av inkassogebyrene som skal overføres til fordringshaveren.

– Slike avtaler strider mot kostnadsdekningsprinsippet og vil medføre uheldige konkurransemessige konsekvenser. Vi mener at et totalt forbud mot denne type avtaler er det eneste rette, sier Nordahl.

Virke Inkasso mener også at arbeidsgruppens forslag om reduserte gebyrer for konserninterne krav bryter med grunnleggende prinsipper om like plikter og rettigheter for konsesjonshavere. Dersom et inkassoforetak er underlagt konsesjon med alle plikter og kostnader dette innebærer, er det urimelig at foretakene avkortes med reduserte gebyrer.

– Vi ber om at det ikke bør oppstilles et skille mellom ordinær fremmedinkasso og inkassoforetakenes innfordring av konserninterne krav, avslutter han.

Powered by Labrador CMS