Arbeidsliv

DISKRIMINERES: Over 60 prosent mener at funksjonshemmede diskrimineres på arbeidsmarkedet. Like mange mener at arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju.

Skepsis til kvotering av funksjonshemmede

Seks av ti nordmenn mener kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju. Men færre enn én av sju er tilhengere av radikal kvotering ved ansettelser.

Publisert Sist oppdatert

Hele 82 prosent nordmenn mener at ansatte med nedsatt funksjonsevne bidrar til et positivt mangfold på arbeidsplassen, viser en ny undersøkelse.

Over 60 prosent er enig eller helt enig i at personer med nedsatt funksjonsevne diskrimineres i dagens arbeidsmarked og at myndighetene ikke gjør nok for å sysselsette dem. Like mange mener arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju.

Få støtter kvotering

Det er imidlertid bare et fåtall som støtter kvotering av funksjonshemmede ved ansettelser. Bare 13 prosent er enig eller helt enig i at ved ellers like kvalifikasjoner bør en person med nedsatt funksjonsevne ha fortrinnsrett til stillingen.

Holdningsundersøkelsen er utført av Sentio på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og ble lagt fram på FN-dagen for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember.

– Vi har et stort mulighetsrom for å bedre inkluderingen i arbeidslivet. Både arbeidsgivere og befolkningen for øvrig er positiv til et større mangfold – nå gjelder det å ta de riktige grepene. Det er samtidig viktig å tenke helhetlig – i rekrutteringsprosessen, og med hensyn til universell utforming. Likestillingen kommer ikke av seg selv, sier direktør Mari Trommald i Bufdir i en pressemelding.

Tilliten til myndighetenes arbeid for å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne er altfor lav.

Få kjenner til inkluderingsdugnad

Da Venstre gikk inn i regjeringen i januar, ble en inkluderingsdugnad lansert som en av regjeringens store satsinger. I juni gikk det offisielle startskuddet for inkluderingsdugnaden, der et av målene er at minst fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Tross mye omtale har regjeringen ikke lykkes å nå ut til det norske folket med informasjon om inkluderingsdugnaden. Bare 15 prosent kjenner til den, viser undersøkelsen Sentio har gjort for Bufdir.

– Tilliten til myndighetenes arbeid for å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne er altfor lav. Vi ser at vi må være tydeligere på vårt arbeid med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, og vi må legge inn en stor innsats i å gjøre inkluderingsdugnaden mer kjent, sier Trommald.

Ny kommunemonitor

Bufdir lanserte 3. desember en kommunemonitor på feltet nedsatt funksjonsevne – en nettressurs som skal gi kommunene bedre oversikt over dekningsgrad, ressurser og kvalitet på tjenester som leveres til personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene.

Hovedhensikten med kommunemonitoren er at kommunene skal få bedre informasjon og oversikt over tilstanden i egen kommune på et område hvor kunnskapsoversikten har vært relativt fragmentert. Den skal være et verktøy for at enkeltkommunene skal kunne se egne tjenester knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i sammenheng. Her kan kommuner sammenligne seg med hele landet, andre kommuner, og følge utvikling over tid, forteller Bufdir.

Powered by Labrador CMS