Samfunn

Illustrasjonsfoto: Asylsøker Tesfagebriel Abraha fra Eritrea sikret seg jobb hos tyske Daniel Kok i hans gulvbedrift etter at han jobbet der to uker som praktikant.

6 av 10 innvandrerne er i arbeid

Mennesker fra Afrika hadde som årene før lavest sysselsetting med 42,3 prosent. Dette skyldes at denne gruppen har et større innslag av flyktninger enn andre regioner.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 390.000 innvandrere i Norge var i arbeid i 4. kvartal i fjor. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år.

I befolkningen ellers var sysselsettingen på 66,7 prosent. Det har vært en liten nedgang i begge andelen fra 2015.

Det er naturlig nok høyere sysselsetting blant arbeidsinnvandrere fra EØS-område enn innvandrere som kommer til Norge fra Asia og Afrika.

I 4. kvartal 2016 var sysselsettingen i aldersgruppen 15 til 74 år i EØS-området slik:

  • Norden: 72,6 prosent
  • EU-land i Øst-Europa: 70,1 prosent
  • Vest-Europa: 67,2 prosent

Deretter kom innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Nord-Amerika og Oseania samt Latin-Amerika med andeler på mellom 60 og 62 prosent.

De fra Asia lå en del lavere på omtrent 52 prosent. Som i foregående år hadde innvandrere fra Afrika lavest sysselsetting med 42,3 prosent.

Færre flyktninger i jobb

Forskjellene i regionene som innvandrerne kommer fra har vært nokså stabile og er uavhengige av situasjonen i det norske arbeidsmarkedet.

Innvandrere fra Asia og Afrika har et større innslag av flyktninger enn andre regioner, og en del av dem har relativt kort botid i Norge.

SSB skriver at sannsynligheten for å skaffe seg arbeid øker desto lenger man har bodd i Norge. Likevel utjevnes ikke forskjellene i disse gruppene.

Også blant de innvandrerne med botid på over 10 år ligger de afrikanske innvandrerne lavest med en sysselsettingsandel på litt over 50 prosent, det vil si godt og vel 10 prosentpoeng under gjennomsnittet for innvandrere med denne botiden.

Sysselsatte etter innvandringsbakgrunn og alder. I prosent av personer i alt i hver gruppe for 4. kvartal 2016:

 

Større forskjeller

Aldersgruppen som omfattes av SSBs arbeidsmarkedsstatistikk, er mellom 15 og 74 år. I denne populasjonen er det en forskjell i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers på 6,5 prosentpoeng.

Majoriteten har imidlertid en større andel i befolkningen som er mellom 67 og 74 år enn innvandrerne (11,4 mot 3,2 prosent), noe som trekker sysselsettingen litt ned i majoriteten.

Ser vi på aldersgruppen 15-66 år, får majoritetsbefolkningen et høyere sysselsettingsnivå, slik at forskjellen i sysselsetting mellom innvandrere og majoritet blir større: 11,3 prosentpoeng.

Betrakter vi den mest yrkesaktive aldersgruppen, 25-54 år, som utgjør tre fjerdedeler av innvandrerne, blir forskjellen enda større: 16,4 prosentpoeng.

Kjønnsforskjeller

Blant innvandrere i alt hadde menn en sysselsettingsandel på 63,5 prosent og kvinner 56,6 prosent, som utgjør en forskjell på 6,9 prosentpoeng.

Tilsvarende differanse i befolkningen ellers var 3,6 prosentpoeng (menn: 68,5 og kvinner: 64,9 prosent). Betrakter vi de ulike nasjonalitetene, finner vi imidlertid grupper der kjønnsforskjellene er langt større enn gjennomsnittet for innvandrere.

Dette gjelder blant andre dem fra Afghanistan, Pakistan, Somalia og Tyrkia. På den annen side har innvandrere blant annet fra Bosnia-Hercegovina, Chile, Etiopia, Filippinene og Serbia kjønnsforskjeller omtrent som majoritetsbefolkningen.

Sysselsatte innvandrere 15 til 74 år etter fødeland og kjønn i prosent for 4. kvartal 2016:

 

Høyest sysselsetting i Akershus

Innvandrere bosatt i Akershus hadde høyest sysselsetting i 4. kvartal 2016 med en andel på 65,4 prosent. Dernest kom Troms med 63,5 prosent.

Telemark og begge Agder-fylkene hadde de minste andelene sysselsatte blant innvandrere. Alle tre fylkene lå i overkant av 53 prosent.

11 av landets fylker hadde en økning i sysselsettingen blant innvandrere. Telemark var fylket med sterkest økning, på 1,2 prosentpoeng.

De øvrige 8 fylkene hadde nedgang, og her var det Sogn og Fjordane som hadde størst nedgang, på 2,6 prosentpoeng.

Midt i mellom

Norskfødte med innvandrerforeldre er fortsatt en ganske ung og relativt liten befolkningsgruppe. Omtrent halvparten av de norskfødte som er med i denne statistikken, det vil si i aldersgruppen 15-74 år, er under 23 år.

Dermed vil mange være under utdanning og utenfor arbeidsstyrken, slik at snittet trekkes mye ned når vi betrakter denne gruppen under ett.

Ser vi imidlertid på de mest yrkesaktive aldersgruppene, 25-29 år og 30-39 år, ligger andelen sysselsatte på henholdsvis 72 og 75,4 prosent.

Dette er henholdsvis 12 og 7,1 prosentpoeng over nivået for innvandrere i samme aldersgrupper, men respektive 6,9 og 9,2 prosentpoeng under nivået for sysselsatte i befolkningen ellers med tilsvarende alder.

Powered by Labrador CMS