industri

Illustrasjonsfoto.

Industri i hele landet

Industri- og bergverksbedriftene finnes i så og si alle norske kommuner. Når industrien får rammevilkår som gir rom for utvikling skaper det arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, skriver Stein Lier-Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri, og skriver fast for Dagens Perspektiv. Les alle hans innlegg her.

SYNSPUNKT: Statistisk Sentralbyrå la frem sin strukturstatistikk for industri og bergverksdrift i forrige uke. Statistikken viser at det i 2016 var 230 000 industriansatte. Dette er en liten nedgang fra 2010 da at industri- og bergverk sysselsatte 235 000 ansatte. Nedgangen kan tilskrives reduksjonen i oljepris med 75 % fra 2014-16. Statistikken viser at det faktisk finnes industri- og bergverksbedrifter i alle norske kommuner, unntatt den lille øykommunen Utsira i Rogaland, hvor det ikke bor noen industriansatte.

Industrikommunene

Flest industriansatte finner vi i Oslo. Dette skyldes nok i stor grad at mange bedrifters hovedkontor ligger i Oslo. Men, det er også flere produksjonsbedrifter i Oslo blant annet innen næringsmidler, medisin, konstruksjon, engineering, metaller og trykkeri. Stavanger er på andre plass og fra neste år vil «nye» Ålesund kommune delta i konkurransen om å være vår femte største industrikommune.

Blant de største industrikommunene er Kongsberg den kommunen som har hatt sterk vekst i industrisysselsettingen siden 2010. Rundt om i landet har det også vært sterk vekst i perioden 2010-16 i kjente industrikommuner som Rana, Verdal, Askøy, Klepp, Skedsmo, Skien, Vindafjord, Hå, Oppegård, Fjell og Ålesund. Også industrikommuner i Innlandet har hatt en positiv utvikling, blant annet sterke industrikommuner som Vestre Toten, med tettstedet Raufoss, Gjøvik og Ringsaker.

Til syvende og sist handler dette om å utvikle levende samfunn der norske kvinner og menn ønsker å bo og leve

Industri og bergverksbedriftene skaper med andre ord arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet og er en bærebjelke i den norske økonomien. Det er ingen selvfølge at Norge velges for når det skal investeres i fabrikker og industrianlegg, i konkurranse med andre land med lavere kostnadsnivå. Det er derfor viktig at vi har rammebetingelser som gjør at industri kan etableres og utvikles i hele landet. Vi må hele tiden arbeide for at Norge fortsatt skal være et godt vertskapsland for industriutvikling.

De siste årene har Norsk Industri laget veikart for flesteparten av våre industribransjer. Veikartene beskriver hvordan ulike deler av industrien i Norge ønsker å utvikle seg fremover og hvilke rammebetingelser og virkemidler som er nødvendige for å få til den ønskede og mulige utviklingen.

Mange av disse virkemidlene er felles for de ulike industribransjene.

Forutsigbarehet

Først og fremst er det behov for stabile og forutsigbare rammebetingelser. Dette betyr at rammebetingelser må ligge fast uavhengig av politisk flertall, samtidig som det føres en langsiktig politikk som fremmer investeringer i fastlands-Norge. Det er avgjørende at vi har et skatte- og avgiftssystem, både i Norge og Europa, som er konkurransedyktig med andre industriland.

Andre viktige faktorer som er bestemmende for om Norge skal være en attraktiv vertsnasjon for industrien er trepartssamarbeid, industriell og teknologisk kompetanse, satsing på næringsrettet FoU, risikoavlastning for langsiktig teknologiutvikling og at kommunene stiller til rådighet attraktivt næringsareal der industrien kan etablere og utvikle seg. I tillegg er det viktig for industrien at offentlig innkjøpspolitikk brukes aktivt enn til å stille strengere krav til miljø, kvalitet og innovasjon.

Kraft

For prosessindustrien er tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser naturligvis helt avgjørende. Det er også klart at prosessindustriens mål om nullutslipp i 2050 avhenger av tilstrekkelig tilgang på bærekraftig biomasse og, ikke minst, at Norge får etablert en fungerende verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2. I første omgang er det viktig at det bevilges nok midler til å gå videre med planlagt forprosjektering for tre industrielle fangstanlegg, transportløsning og lagring av CO2.

Gjenvinningsindustrien er en leverandør av resirkulerte råvarer til industrien – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på viktige virkemidler for avfalls- og gjenvinningsbedriftene er krav til utsortering av avfall til materialgjenvinning, standardisering av kvalitetskrav til avfallsråstoff og tiltak som sikrer at konkurransen mellom kommunale og private virksomheter skjer på like vilkår.

På Norsk Industris nettsider finnes veikartene for våre industribransjer. Samlet gir disse gode anbefalinger til hvordan det kan legges til rette for bærekraftig industri i hele Norge. Til syvende og sist handler dette om å utvikle levende samfunn der norske kvinner og menn ønsker å bo og leve.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Powered by Labrador CMS