Samfunn

Evaluering: «Nærpolitireformen» har gått ut over lokalpolitiet

Politireformen har gått på bekosting av lokalpolitiet og er gjennomført uten at man har hatt nok oversikt over kostnadene, ifølge en evalueringsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Evalueringen er utført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på bestilling fra regjeringen.

– Styringen av politiet må skje på en mer realistisk og helhetlig måte, er blant anbefalingene i rapporten.

I oppsummeringen heter det blant annet at «oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet».

DFØ anbefaler politiet å vurdere ressurssituasjonen i distriktene og sikre at det blir bedre kapasitet til forebygging, operativt arbeid, etterforskning og påtale.

– Ikke realistisk

Rapporten konkluderer også med at:

  • Departementet og politiet har ikke hatt en realistisk nok økonomisk og ressursmessig plan for gjennomføringen av reformen.

  • Målene for nærpolitireformen er fortsatt ambisiøse og oppleves som motstridende når det ikke er ressurser til alt.

  • Det er krevende å svare på hvilken effekt politireformen har hatt på rettssikkerheten så langt. Innbyggernes tilfredshet med politiets synlighet og tilgjengelighet er blitt dårligere.

Spisset eller til stede?

– Vår vurdering er at det til dels er uenighet mellom ulike lag i organisasjonen om hvilken rolle politiet skal ha; skal politiet være et «spisset» politi rettet mot alvorlig kriminalitet og komme når innbyggerne trenger det eller skal politiet være lokalt og tilstedeværende med tett kontakt med lokalbefolkningen, heter det i rapporten, som stiller spørsmål ved om det er mulig å oppnå begge deler med ressursene som fins i dag.

Likevel konkluderer rapporten med at politireformen gradvis begynner å gi positive resultater. Kvaliteten på etterforskningen av de mest alvorlige sakene er blitt bedre. Operasjonssentralene blitt mer profesjonelle og politiet samhandler godt med kommunene, ifølge rapporten. Politipatruljene jobber også på nye måter og gjør mer politiarbeid ute.

Innbyggernes tillit til politiet har økt noe siden forrige evaluering i 2018. Det er en positiv utvikling på restanser, mens den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden og responstiden er på samme nivå i fjor som året før.

Fraråder mer reform

Rapporten fraråder å sette i verk nye reformtiltak nå og mener etaten i stedet må rette oppmerksomhet med kontinuerlig forbedring. Mer målrettet innsats innen digitalisering anbefales.

– Jeg er glad for at det nå blir slått fast at reformen gir resultater. Samtidig er det nyttig å få utfordringene på bordet. Departementet tar med seg denne rapporten videre inn i arbeidet med stortingsmeldingen om politiet som planlegges lagt fram før sommeren, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en kommentar.

Hun trekker fram at mange av kildene i rapporten mener reformen har gitt bedre kvalitet og mer enhetlige tjenester.

Powered by Labrador CMS