Nav

Det er et paradoks at anbud på Nav-tiltak skaper utrygge jobber for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Illustrasjonen er fra en artikkel om Nav og tiltaksbransjen på Velferd.no i 2016.

Nav-anbud til besvær

Anbud på Nav-tiltak skaper utrygge arbeidsplasser for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Og ingen vet hva anbudssystemet koster.

Publisert Sist oppdatert

ANALYSE Øivind Fjeldstad er redaktør av Velferd.no

«NAVS ANBUDSSYSTEM PRESSER veiledere hos private kursleverandører ut i en utrygg situasjon med korte arbeidskontrakter, dårlige lønnsvilkår og begrensede velferdsrettigheter.» Slik lød innledningen på en artikkel på Velferd.no for drøyt tre år siden.

Artikkelen var den første av en lang rekke artikler der Velferd.no har satt søkelys på tiltaksbransjen; det omfattende systemet av aktører som får betalt av Nav for å drifte tiltak som skal hjelpe folk til å finne en plass i arbeidslivet.

NOEN AV DISSE artiklene har handlet om selskapet Din Utvikling. Da Nav-tiltakene avklaring og oppfølging ble satt ut på anbud, og kommersielle selskaper kunne konkurrere om kontrakter som tidligere var forbeholdt forhåndsgodkjente attføringsbedrifter, kapret Din Utvikling posisjonen som den klart største leverandøren av tiltak til Nav.

Lykken over å være inne i varmen hos Nav er ikke langvarig.

Det skjedde ikke uten motstand. Din Utvikling ble lenge trukket fram som en versting når det gjaldt å bidra til utrygghet i arbeidslivet, ved at selskapet knapt hadde fast ansatte, men brukte innleide konsulenter uten den tryggheten en ansettelse gir.

I dag er situasjonen en annen. Nå er fast ansettelse hovedregelen i Din Utvikling, og tariffavtale er inngått med Handel og Kontor (HK).

MED ORDNEDE ARBEIDSFORHOLD og store kontrakter med Nav, kunne Din Utvikling vært en suksesshistorie – både for eierne og for de ansatte. Men lykken over å være inne i varmen hos Nav er ikke langvarig.

Anbudssystemet betyr at leverandørene må inn i nye konkurranser om kontrakter hvert fjerde år. Det betyr blant annet at tusenvis av arbeidsplasser hos tiltaksleverandørene settes i spill.

I ÅRETS KONKURRANSER har Din Utvikling gått på en kraftig smell. Etter å ha tapt samtlige konkurranser i Nav-regionene Øst-Viken og Vest-Viken, sier selskapet nå opp om lag 120 ansatte, fortalte Velferd.no i forrige uke. Det betyr at halvparten av arbeidsstokken må gå.

– Det finnes ingen forutsigbarhet i systemet. Jeg vet ikke om noen andre bransjer der alle jobbene blir lagt i vektskåla hvert fjerde år, sa hovedtillitsvalgt Frode Monsen i Din Utvikling til Velferd.no.

ET ARGUMENT FOR et anbudssystem som innebærer at ansatte hos tiltaksarrangørene ikke vet hvor lenge de har en jobb å gå til, er at anbud gir bedre og billigere tjenester til dem tiltaksarrangørene skal hjelpe ut i arbeidslivet.

Med andre ord: Usikre jobber for ansatte i tiltaksbransjen er prisen som må betales for at de skal lykkes med å skaffe gode, varige jobber til andre.

Hvorvidt kvaliteten på tjenestene faktisk blir bedre og billigere ved et slikt system, er imidlertid usikkert.

Det er ikke noen entydig sammenheng mellom bruk av private aktører og kvaliteten på tjenestene, fastslår Fafo i en fersk rapport om anbud på velferdstjenester.

Rapporten påpeker også at det mangler dokumentasjon på at bruk av private aktører gir billigere tjenester.

Fafo-rapporten handler om velferdstjenester generelt, men har klar relevans for konkurranseutsetting av Nav-tiltak. Det gjelder blant Fafo-rapporten påpekning av at det er mangel på kunnskap om kostnadene knyttet til å sette tjenester ut på anbud.

Det vokser fram et marked for profesjonelle anbudsskrivere

I STUDIER AV økonomien ved konkurranseutsetting av velferdstjenester regner man sjelden med de såkalte transaksjonskostnadene, påpeker Fafo. Dette er kostnader til blant annet gjennomføring av anbudskonkurranser og til å følge opp de private aktørene som vinner kontrakter.

Disse kostnadene kommer på toppen av den prisen Nav og andre offentlige aktører må betale for tjenestene de kjøper fra private aktører.

Størrelsen på transaksjonskostnadene knyttet til anbudsrundene for Nav-tiltak er ikke kjent. Man trenger imidlertid ingen grundig studie for å konkludere med at disse kostnadene må være betydelige.

I hver av anbudskonkurranse som Din Utvikling i har tapt i Viken, var det 15-20 tilbydere, ifølge administrerende direktør Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling. Er konkurransen like stor i andre fylker, kan en full anbudsrunde for de to konkurranseutsatte tiltakene avklaring og oppfølging landet rundt kanskje innebære at Nav får inn flere tusen tilbud.

DETTE ER TILBUD de ulike tiltaksleverandørene bruker mye tid og ressurser på å skrive, og noen kjøper eksterne hjelp for å utforme tilbudene. Det vokser fram et marked for profesjonelle anbudsskrivere, ifølge en rapport om den forrige anbudsrunden for de to tiltakene.

Når tilbudene er skrevet og levert, skal Nav i de ulike fylkene gå grundig gjennom alle tilbudene og gjennomføre forhandlingsmøter med tilbydere. Så skal det utarbeides en detaljert vurdering og rangering av tilbudene både når det gjelder kvalitet og pris. Dette er en arbeidskrevende prosess, som sysselsetter et stort antall Nav-ansatte.

Det er et paradoks at anbud på Nav-tiltak skaper utrygge jobber for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet.

Når vinnerne av anbudskonkurransene er kåret, skal kontrakter inngås, og Nav må ha et system for rapportering og oppfølging av at tiltaksarrangørene leverer tjenester i tråd med kontraktene.

I tillegg til kostnadene knyttet til det omfattende arbeidet med å gjennomføre anbudsrunder, kommer de menneskelige kostnadene for dem som mister jobben når deres arbeidsgiver taper konkurransen om kontrakt med Nav.

En del av dem vil antakelig få jobb hos en konkurrent som har vunnet anbud. Men hvis det er som hovedtillitsvalgt Frode Monsen i Din Utvikling sier, at jobbveiledere som får jobb i et nytt selskap, vil gjøre nøyaktig samme jobb som før, er det grunn til å stille spørsmål ved hvor rasjonelt anbudssystemet er.

DET ER ET paradoks at anbud på Nav-tiltak skaper utrygge jobber for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Det minste man da bør forvente er at det blir gjort grundige undersøkelser av holdbarheten i argumentet om at anbud gir billigere tjenester.

Anbudssystemet er politisk bestemt, og regjeringen bør derfor ta initiativ til en evaluering at økonomien i å sette Nav-tiltak ut på anbud. Dette regnestykket må inkludere alle transaksjonskostnader. Hvis regjeringen nøler, bør Nav selv engasjere uavhengige forskere til å regne på dette

Powered by Labrador CMS