Annonse
Foto: posztos / Shutterstock.com (illustrasjonsfoto)

Personstrid og økonomisk rot: Komplett disharmoni i Norges korforbund

Av Martin Moland, Knut Petter Rønne og Esben Hoff

OBS: En oppdatert versjon av denne artikkelen finnes her: Musikkrådet inn i korkrigen

Det er opprør og kaos i Norges Korforbund, som organiserer 33.000 korsangere og mottar nesten halvparten av inntektene – over 12 millioner kroner i året – fra det offentlige. Denne uken skulle et ekstraordinært landsmøte behandle en intern granskningsrapport som styret har utarbeidet om situasjonen. Men landsmøtet gjorde var ikke med på notene – de ville ikke behandle rapporten. I stedet ble hele styret kastet og daglig leder sparket.

Kultmag/Ukeavisen har fått tilgang til den interne granskningsrapporten. Det er sterk lesning:

 • Mistanke om økonomisk mislighold fra tidligere styreleder
 • Strykkarakter for økonomisk styring fra revisjonsselskapet fra KPMG
 • Revisors gjentatte kritiske merknader ikke fulgt opp
 • Tidligere styreleder kritiseres for uetiske opptreden overfor styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte
 • En rekke ledere, ansatte og tillitsvalget er presset ut
 • Tilbakeholdelse av informasjon for styret fra tidligere styreleder
 • Brudd på styrefullmakter
 • Korforbundets egen kontrollkomite kjører sololøp og er ute av kontroll

Delegatene  på landsmøtet valgte altså å avvise en gjennomgåelse av granskningsrapporten. De avviste også å behandle en alternativ rapport, utarbeidet av kontrollkomiteen. Valg av ny kontrollkomité sto på sakskartet, men ble ikke gjennomført. Det samme gjelder valg av musikkfaglig råd. Derimot valgte landsmøtet å gjennomføre valg av nytt styre. Samtlige medlemmer i det tidligere styret er nå skiftet ut. Det har ikke lyktes Kultmag/Ukeavisen å komme i kontakt med nyvalgt styreleder i Norges Korforbund, Inger Johanne Molven.

– Jeg er overrasket over at Landsmøtet ikke ville behandle den interne rapporten og at de i stedet valgte å kaste styret, sier tidligere generalsekretær i Norges Korforbund Cathrine Schumann til Kultmag/Ukeavisen. Hun påpeker at tidligere president Svend-Ola Hådi nå var gått av, at styret var forholdsvis nytt, og at det virket som om styret nå ønsket å rydde opp.

– Jeg har ikke lest rapporten, men at Landsmøtet ikke en gang ønsket å behandle rapporten, kom som en overraskelse, sier hun.

Schumann etterfulgte mangeårige generalsekretær Kåre Hanken da han gikk av i 2009. Hun gikk av i 2012, og påpeker at heller ikke hennes avgang var «akkurat smidig».

Offentlige tilskudd

Av Norges Korforbunds driftsinntekter på 28. millioner kroner i 2012 kommer nærmere 45 prosent  fra offentlige tilskuddspartnere, til sammen 12.56  millioner kroner. Voksenopplæringen gav 8,7. millioner, Norsk Musikkråd 2,6 millioner og Norsk Kulturråd bevilget 1,19 millioner kroner i 2012. Regnskapet for 2013 er ikke avsluttet. Korforbundet gikk med et driftsunderskudd på nærmere 1. million kroner i 2012, og ifølge revisjonsselskapet Pedersen og Skogholdt vil 2013 også ende med et underskudd.

I rapporten står det at «Norges Korforbund er ved utgangen av 2013 i en svært krevende økonomisk situasjon. Mangelen på likviditet ved inngangen til 2014 gjør at organisasjonen i januar har problemer med å betale ut lønn til de ansatte. Banken har grunnet mangel på egenkapital avslått å gi Norges Korforbund kreditt for å kunne betjene sine regninger. Ved inngangen til 2013 ble det klart at regnskapet for 2012 måtte føres på nytt, et sterkt signal til administrasjon, styre og kontrollkomiteen om at økonomien i organisasjonen var ute av kontroll.»

Revisor har siden 2009 gjentatte ganger informert forbundet og styret om den alvorlige økonomiske situasjonen.

Også en gjennomgang av formuesforvaltning og internkontroll fra ett av verdens største revisjons- og konsulentselskaper, KPMG, er svært tydelig i sin kritikk, og gir forbundet dårligste karakter «ikke tilfredsstillende». I sin rapport skriver de: «Vi har konstatert betydelige svakheter i ledelsens risikovurdering som kan føre til»:

 • Vesentlig feil finansiell informasjon internt og eksternt
 • Annen vesentlig feilinformasjon internt og eksternt
 • Brudd på lover og regler
 • Andre forhold som kan føre til betydelig tap av renommé dersom interessentene blir kjent med forholdet som er avdekket
 • Forhold som kan føre til vesentlige direkte tap

Etter landsmøtet fratrådte Rune Bergmann, som ble ansatt som daglig leder i fjor sommer, med umiddelbar virkning, og er nå fjernet fra oversikten over ansatte på Korforbundets hjemmeside. Han er  erstattet av Rune Frank Brunslid, som fungerende daglig leder.

Etter det Kultmag kjenner til var det Bergmann, som er utdannet dirigent fra det anerkjente Sibelius-akademiet i Helsinki, som begynte å stille spørsmål ved driften av Norges Korforbund.

– Det hele er bare trist og tragisk, sier Rune Bergmann til Kultmag/Ukeavisen ledelse. – Utover det ønsker jeg ikke å si så mye, annet enn at jeg ønsker lykke til i den videre prosessen. Mitt arbeidsforhold opphørte mandag denne uken, sier han.

Norges korforbund, som ble grunnlagt i 1985 etter en sammenslutning av Norges Landssangerforbund og Norges Sangerlag, organiserer ca. 1000 frivillige amatørkor over hele landet med en samlet medlemsmasse på ca. 33 000 sangere. Korforbundet arrangerer kurs, seminarer, prosjekter, stevner, festivaler og utgir medlemsbladet Kor. Forbundet er inndelt i fire regioner, som hver har sin administrasjon.

Sviktende økonomi har nå resultert i flere oppsigelser . En av de oppsagte har anlagt sak mot Norges Korforbund begrunnet i usaklig oppsigelse. På sitt meste talte administrasjonen sentralt i Oslo nærmere 15 ansatte, men er nå nede i syv. Det har ikke lyktes Kultmag å komme i kontakt med den nåværende administrasjonen i Norges Korforbund.    

Diett, husleie og hotell  

Hardest medfart får tidligere styreleder i en årrekke Svend-Ola Hådi, som trakk seg fra vervet med umiddelbar virkning under en ledersamling i september i fjor uten nærmere forklaring. Ifølge rapporten marsjerte Hådi bare fra møtet. Det har lenge versert rykter om økonomisk mislighold i forbundet. I rapporten står det: «Det ble i denne gjennomgangen også avdekket forhold rundt økonomien som viste at avgått styreleder hadde tilegnet seg blant annet dekning av deler av husleie og parkeringsplass i Oslo…, samtidig som han fikk dekket hotellopphold i Oslo i samme periode. Dersom kontrollkomiteen hadde tatt sitt ansvar som kontrollorgan på alvor, så burde de grepet fatt i dette forholdet».

Rapporten kritiseres også Hådis væremåte og opptreden: «Det sittende styret kunne på ingen måte stå inne for de holdninger og de arbeidsformer som ble avdekket hos tidligere styreleder…Gjennom sine omtaler og handlinger har det alene bidratt tilstrekkelig til at kollegiets tillit til avgått styreleder gjorde det umulig og urimelig å kunne videreføre samarbeidet og legitimere slike holdninger og arbeidsformer i Norges Korforbunds organisasjon».

Rapporten fremhever også at styreleder Hådi ved en rekke anledninger påla administrasjonen å utføre arbeid som ikke var forankret i vedtatte planer.

Det har ikke lyktes Kultmag å kommer i kontakt med Hådi.

Korkrangel i mange år

Det er ikke første gang det stormer rundt Svend-Ola Hådi, som frem til september i fjor, hadde vært styreleder, eller president, i Korforbundet i syv år. I en rapport fra Arbeidstilsynet i 2009 kommer det blant annet frem at de ansatte fryktet at innspill de kom med skulle bli tolket som partsinnlegg i konfliktene innad i organisasjonen, og at det følgelig var delte meninger omkring hvorvidt det var trygt for de ansatte i administrasjonen å kommunisere med hverandre. Samtidig var flere kritiske til det faktum at veldig mange saker ble unntatt offentlighet, som såkalte B-saker.

I tillegg til dette ble det, på samme måte som i den interne granskningsrapporten, pekt på at både styret og president Hådi i altfor stor grad hadde lagt seg opp i det som var administrasjonens oppgaver. «Det er selvsagt positivt at presidenten involverer seg, men det er også viktig at presidenten i forhold til administrasjonen følger linjen», står det i tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet.

Et annet, svært betent konflikt, var påstanden om trakassering av Korforbundets tidligere generalsekretær gjennom 18 år, Kåre Hanken, som på det tidspunktet arbeidet som rådgiver for forbundet. I tillegg omfattet stevningen også brudd på arbeidsmiljølovens regler for behandling av varslere i arbeidslivet. Saken kom imidlertid aldri så langt som til rettssalen. Hanken og Norges Korforbund inngikk forlik, uten at så mye mer ble sagt om saken.

Uenigheten om organiseringen har tidvis også ført til at Hådi selv har blitt utsatt for krass kritikk, mye som følge av oppfatningen av at han har hatt en egenrådig lederstil. Etter at han trakk seg i fjor høst har han ikke valgt å kommentere hva som faktisk førte til avgangen.

Tidligere generalsekretær Schumann bekrefter langt på vei påstander om at Hådi blandet seg inn i den daglige administrasjonen og forventet at både administrasjon og resten av styret gjorde som han ville.

Hun mener konfliktene i Norges Korforbund bunner i en kombinasjon av personstrid og økonomisk rot med store underskudd.

– Det er jo forståelig at Landsmøtet ønsker helt nye koster, og dermed valgte et nytt styre.  Men de får en tøff jobb. Jeg håper de får det til, men må si jeg er litt skeptisk til om det nye styret vil klare å rydde opp ettersom Landsmøtet ikke en gang ville behandle internrapporten, sier Cathrine Schumann.

Annonse
Annonse