Annonse
Forhandlingslederne i kommuneoppgjøret Foto: KS

Nå starter kommuneoppgjøret

Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag kl. 10. 

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren.

Gangsø understreket overfor partene at for kommunene og fylkeskommunene er det to forhold som er avgjørende i årets oppgjør:

 • At oppgjøret holdes innenfor rammen på 3,2 prosent som ble avtalt i frontfaget (konkurranseutsatt industri),

 • At resultatet må svare på de utfordringene kommunesektoren møter og vil møte når det gjelder å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

Derfor mener KS at den økonomiske rammen må fordeles mellom prioriterte sentrale lønnstillegg og en lokal pott som gjør kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre egne prioriteringer.

– Vi vet at ikke minst endringer i befolkningssammensetningen vil føre til økt behov for kommunale tjenester, særlig innenfor helse- og omsorgsektoren. Samtidig stilles det stadig høyere krav til ansattes kompetanse. Rekrutteringsutfordringene varierer fra kommune til kommune og region til region, men det er gjennomgående mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Gangsø.

LO Kommunes krav i årets oppgjør er spesielt målrettet mot likelønnsutfordringene i kommunesektoren og grupper hvor kvinneandelen er størst. LO Kommune viser til at kvinneandelen i kommunene er høy, og utgjør over 75 prosent av årsverkene.

– Vi forventer en reallønnsutvikling for alle. I tillegg krever vi en innretning som bidrar til å øke kvinners andel av menns lønn. LO kommune organiserer alle grupper, både høgskole og universitet samt fagarbeidere og vil ta hensyn til dette i sine krav, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord.

For LO Kommune er det en forutsetning at arbeidstakerne sikres en del av verdiskapningen, og at lønn og annen inntekt fordeles på en rettferdig måte. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses.Grupper som er blitt hengende etter i lønnsutvikling må kompenseres.

LO Kommunes krav

 • Økt kjøpekraft til alle

 • Lønnskompensasjon til grupper som er blitt hengende etter lønnsmessig

 • Bedring av likelønn i kommunene

 • Forhandlinger om endret offentlig tjenestepensjon

Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn og økonomi. Årets mellomoppgjør i kommunesektorene er mer omfattende fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen partene inngikk 3. mars i fjor.

 

 

Fakta om kommuneoppgjøret

 • KS forhandlingsområde er det største i offentlig sektor og det nest største totalt i Norge.

 • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo. Forhandlingene omfatter om lag 442.000 ansatte som utfører om lag 353 000 årsverk.

 • 39 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.

 • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune.

Annonse

Fakta om kommuneoppgjøret

 • KS forhandlingsområde er det største i offentlig sektor og det nest største totalt i Norge.

 • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo. Forhandlingene omfatter om lag 442.000 ansatte som utfører om lag 353 000 årsverk.

 • 39 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.

 • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune.

Annonse