Samfunn

BARNETS BESTE: I svært mange saker bruker ikke barneverntjenestene den informasjonen de har, og den kompetansen de besitter, til å gjøre en grundig vurdering av det enkelte barns behov, fastslår Helsetilsynet.

Mange tilfeller av svikt i barnevernet

En gjennomgang av drøyt hundre barnevernsaker avdekker store svakheter. Bare om lag halvparten av sakene er i tråd med god praksis, ifølge Helsetilsynet.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Helsetilsynet gjennomgått 106 enkeltsaker i barnevernet. Det er saker der det har vært reist sak i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om enten akuttiltak eller omsorgsovertakelse etter barnevernloven

Gjennomgangen viser at det svikter i mange tilfeller.

«Den mest alvorlige svikten er at barneverntjenestene i svært mange saker ikke bruker den informasjonen de har, og den kompetansen de besitter, til å gjøre en grundig vurdering av det enkelte barns behov», fastslår Helsetilsynet.

Helsetilsynet gjennomgang viser at hjelpetiltakene ikke alltid er tilpasset barnet og foreldrenes situasjon. De er ofte verken omfattende eller intensive nok.

Det bekymrer meg at alvorlig informasjon glipper.

Når det gjelder akuttplasseringer finner Helsetilsynet flere eksempler på god praksis, men også omfattende svikt. De peker blant annet på manglende drøfting av alternativer, og manglende vurdering av om situasjonen kunne vært hjulpet med hjelpetiltak.

Selve flyttingen ut av hjemmet kunne vært gjennomført mer skånsomt, for eksempel i samarbeid med familie og nettverk, ifølge Helsetilsynet.

Ikke godt nok

I sakene som gjelder omsorgsovertakelse finner Helsetilsynet god praksis i litt over halvparten av sakene. Det er ikke godt nok, fastslår barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Jeg er ikke fornøyd med at Helsetilsynet kun konstaterer god praksis i om lag halvparten av barnevernets undersøkelser. Det bekymrer meg at alvorlig informasjon glipper, og at hjelpetiltakene dermed ikke er tilpasset barnets og familiens situasjon. Dette må forbedres hvis vi skal lykkes bedre med å forebygge omsorgsovertakelser og akutte flyttinger, sier Helleland i en pressemelding.

– Samtidig er jeg glad for å se at det ikke er grunnlag for å si at barnevernet griper inn i saker uten grunn, slik enkelte kritikere hevder. De barna som barnevernet overtar omsorgen for, trenger omsorg og beskyttelse, sier statsråden.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto IKKE GRUNDIG NOK: – Gjennomgangen viser at barnevernstjenestene i mange tilfeller ikke gjør en grundig nok vurdering av behovet til det enkelte barn, påpeker barneombud Inga Bejer Engh. (Foto: Barneombudet)

Barneombudet er bekymret

– Gjennomgangen viser at barnevernstjenestene i mange tilfeller ikke gjør en grundig nok vurdering av behovet til det enkelte barn, påpeker barneombud Inga Bejer Engh i en kommentar til rapporten på ombudets nettsider.

– Helsetilsynet mener analysene av hva som er til det beste for det enkelte barnet burde forbedres. Det er vi enige i, fastslår hun.

Barneombudet er bekymret for ressurssituasjonen ute i kommunene.

– De ansatte må ha tid og kompetanse til å håndtere de krevende sakene på en god nok måte. Jeg har forventninger til at regjeringen sørger for at det kommer mer ressurser til flere ansette i barnevernet i de kommende budsjettene, og at kompetansen blir styrket, sier Inga Bejer Engh.

Ifølge barneombudet er det tilfeldig hvilke tiltak kommunene tilbyr familier med rus, psykiatri og andre komplekse problemstillinger. Hun mener derfor at regjeringen må sikre at det er nok kunnskap om hva slags hjelpetiltak som fungerer.

– Det er viktig for rettssikkerheten til barn, sier hun.

Powered by Labrador CMS