Annonse
oslo_tinghus__w.jpg

Økokrim overbevist om straffskyld

Tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik i Kristelig Folkeparti var siste vitne Oslo tingrett fikk høre i bedragerisaken tirsdag ettermiddag. Kort tid etter erklærte tingrettsdommer Jannicke Johannessen bevisførselen for avsluttet og hevet retten.

Neste gang partene møtes i rettssal 227 i Oslo tinghus, torsdag morgen, kommer aktoratet til å argumentere for at de tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H) må domfelles for grovt uaktsomt bedrageri

– Det har kommet ikke fram noe som endrer sakens stilling siden tiltalen ble tatt ut etter vår mening, sier førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim til NTB.

Grov uaktsomhet

Økokrim mener de tidligere toppolitikerne ikke utviste tilstrekkelig aktsomhet fordi de valgte å motta stortingspensjon samtidig som de hadde betydelige inntekter i form av lønn, honorarer og andre godtgjørelser. Spørsmålet retten må stille seg, er om inntekter fra annet enn fast arbeid skulle regnes med i inntektsbegrepet og om man kan kreve at de tiltalte ut fra regelverk og praksis måtte eller burde ha forstått akkurat det.

Det må imidlertid «en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser» til før de tiltalte kan domfelles for grov uaktsomhet, ifølge Høyesterett.

Roscher vil ikke foregripe verken innholdet i prosedyren eller hvilken straffepåstand hun og kollega Tarjei Istad kommer til å legge ned når de avslutter sin prosedyre. Hun bekrefter imidlertid på generelt grunnlag at det finnes rettspraksis for at grovt uaktsomt bedrageri kan straffes med ubetinget fengsel.

Øvre strafferamme i straffelovens paragraf 271a er to års fengsel. Ved en eventuell straffeutmåling vil dommerne ta i betraktning bedrageriets omfang og størrelse.

Uklart og ufullstendig

– Det var et veldig uklart og ufullstendig regelverk, som reiste flere spørsmål enn det ga svar. Selv vitnet Astri Risnes hadde store problemer med å redegjøre for regelverket da hun forklarte seg for retten, sier advokat Svein Aage Valen, som forsvarer Magnus Stangeland.

Astri Risnes – sakens kanskje viktigste vitne – var pensjonsstyrets sekretær og i praksis den som hadde kontakten med representantene som ønsket informasjon og søkte om pensjon etter 75-årsregelen.

Mens enkelte vitner har framholdt at regelverket ikke var til å misforstå, har andre stilt seg helt og holdent på de tiltaltes side. Det var i stor grad muntlig og lite konsistent informasjon som ble gitt til de som forhørte seg om den såkalte gullpensjonen. Felles for de fleste var oppfatningen av at Stortingets saksbehandling langt fra holdt mål.

– Det som har vært typisk i denne bevisførselen er at noen få har tenkt i ettertid at regelverket måtte forstås på en spesiell måte, mens de som sto oppi dette på starten av 2000-tallet har beskrevet en praksis på samme måte som min klient, sier Valen. (©NTB)

 

Annonse
Annonse