Annonse
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har mottatt rapporten fra by- og levekårsutvalget. Hun er bekymret over den økende segregeringen i byene.  Foto: Jil Yngland / NTB      

Segregeringen har økt i Oslo-regionen

By- og levekårsutvalget har kartlagt omfanget av levekårsutfordringer i og omkring de større byene i Norge. Slike utfordringer kan blant annet være dårlig bomiljø, trangboddhet, arbeidsledighet og barnefattigdom.

Rapporten viser at beboere i utsatte områder stort sett er fornøyde med nabolaget de bor i, men at segregeringen har økt i Norge de siste tiårene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Tydeligst tegn til segregering er det i Oslo-regionen. Mange av familiene i de utsatte byområdene har innvandrerbakgrunn.

– Det bekymrer meg at segregeringen øker i Oslo. Å jobbe med å bedre forholdene i utsatte byområder er også en viktig del av integreringspolitikken, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Utvalget peker også på at skole- og læringsmiljøet er krevende ved noen skoler i de mest utsatte områdene.

Utvalgets råd er å gi barn og unge i utsatte områder like muligheter, styrket og mer systematisk innsats i ordinære tjenester, styrkede levekårshensyn i byutviklingen og tydeligere mål og ansvarsfordeling i områdesatsinger.

– Utvalget legger fram viktig kunnskap som vi vil ta med oss inn i arbeidet med områdesatsingene i de store byene. Det er i byene levekårsutfordringene hoper seg opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Annonse
Annonse